top of page
IMG_20220610_003600.jpg

תחום השלום והפיוס

תחום השלום והפיוס במרכז אקורד מקדם תמיכה – הן ברמת התודעה והן במעשים – בשלום ובפיוס בין הישראלים לבין הפלסטינים. זאת מתוך ההכרה כי הפסיכולוגיה החברתית עשויה להוסיף תרומה ייחודית להבנת התשתיות הפסיכולוגיות בקרב חברות הנתונות בקונפליקטים מתמשכים, ובכלל זה הקונפליקט הישראלי-פלסטיני. בהלימה עם החזון של אקורד לקדם יחסים סובלניים, מכבדים ושוויוניים בין קבוצות, כוונתנו לרתום ידע וכלים של הפסיכולוגיה החברתית הנוגעים לסכסוכים מתמשכים כדי לקדם תמיכה של החברה בסיום הסכסוך האלים והמדמם.


הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא עמוק, מתמשך וגובה מחיר דמים כבד. גורמים רבים – גיאו-פוליטיים, כלכליים, אזוריים ועוד – אינם מאפשרים ליישב את הסכסוך ולהשיג את השלום המיוחל. הפסיכולוגיה החברתית מציעה נקודת מבט נוספת שבמרכזה מערכת של אמונות, של עמדות ושל רגשות, המשפיעה במישרין – אך פעמים רבות באופן לא מודע – על האופן שבו אנשים מפרשים את מציאות הסכסוך וגם על אופן התנהגותם ביחס אליו. אותה מערכת של עמדות ורגשות מעצבת את תפיסותיהם של אנשים החיים בסכסוך מתמשך לגבי הצד השני, לגבי הקבוצה שלהם עצמם, לגבי סכסוכים באופן כללי ולגבי האופן שבו שינויים עשויים להתרחש, אם בכלל.

מחקר

עשרות שנים של מחקר בתחום הפסיכולוגיה החברתית מספקות ידע נרחב על האופן שבו סכסוכים לאומיים מעצבים את תודעת האזרחים והאזרחיות ובעיקר על האופן שבו תודעה זו מכשילה התקדמות אל עבר פתרונות אפשריים. בה בעת צומח בשנים האחרונות תחום אקדמי חשוב העוסק בפיתוח התערבויות מבוססות-מדע הן לשינוי תפיסות ועמדות כלפי סכסוכים והן להנעה לפעולה החותרת לסיום הסכסוך ולהשכנת שלום בין העמים. לצד הידע הכלל-עולמי הצטבר בשדה המחקר הזה גם ידע ייחודי נרחב על הסכסוך הישראלי-פלסטיני.


תחום השלום והפיוס באקורד מתבסס על ידע זה ונערכים בו מחקרים נוספים כדי להבין לעומקן את התפיסות ואת העמדות של קהלי יעד שונים בציבור הישראלי, וכדי להבין כיצד להשפיע על עמדות אלה כלפי השלום והפיוס. הכלים שלנו כוללים שיטות מחקר שונות, לרבות קבוצות מיקוד, סקרים רבי משתתפים, מחקרי שדה ומחקרים ניסויים.

עשייה בשדה

שאיפתנו היא להשפיע על אותן העמדות, התפיסות והרגשות השוררים בציבור הישראלי בנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני, וזאת באמצעות ידע אקדמי חדשני אשר מתורגם לעשייה בשדה.


באמצעות תהליכי ייעוץ, ליווי, הכשרה ופיתוח כלים אנו מסייעים לשחקנים בזירה להטמיע ידע וכלים מעולם הפסיכולוגיה החברתית לשם קידומו של סיום הסכסוך ולשם השכנת שלום. זאת מתוך התפיסה כי עבודה מתמשכת עם ארגוני החברה האזרחית, עם גופי תקשורת ועם סוכני שינוי ברשתות החברתיות תסייע לשנות תפיסות ועמדות ולבנות נרטיבים אשר יקדמו את התמיכה בשלום ויבססו את האמונה כי שלום ופיוס בין שני העמים אכן אפשריים.

שלום ופיוס

אילנה אושומירסקי

אילנה אושומירסקי

רכזת מחקר בתחום שלום ​ופיוס

ilana.ushomirsky@mail.huji.ac.il

שירה רוט

שירה רוט

רכזת מחקר בתחום ​שלום ופיוס

shira.roth2@mail.huji.ac.il

Image_1685105088590.jpg

אלישבע מיליקובסקי

מנהלת תחום שלום ופיוס

Elisheva.Milikowsky@mail.huji.ac.il

bottom of page